جشنواره حرکت 1402

درخشش انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم انسانی

انجمن علمی دانشجویی آموزش زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه در پانزدهمین جشنواره ملی حرکت -خردادماه ۱۴۰۲ درخشید.

سرآمد آموزشی دانشکده علوم انسانی سال 1403-1402

جناب آقای دکتر مرتضی فتاح پور مرندی عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی

انتصاب دکتر احمد اسمعلی به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی

دکتر احمد اسمعلی طی حکمی به سمت ریاست دانشکده علوم انسانی منصوب گردیدند.

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

رتبه علمی سرکار خانم دکتر زهره هاشمی و سرکار خانم دکتر سولماز بابایی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی سال 1400

برگزیده شدن دکتر هوشنگ سرور و دکتر سولماز بابایی به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

رتبه علمی جناب آقای دکتر هوشنگ سرور، عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

رتبه علمی سرکار خانم دکتر منیژه لاله پور، عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

شماره تماس آموزش دانشکده ها

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی