درباره دانشکده

دانشکده علوم انسانی از سال 1389با ایجاد دو رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و حقوق تشکیل گردید. در حال حاضر تعداد رشته های کارشناسی به پنج مورد افزایش یافته و علاوه بر رشته های قبلی  کارشناسی رشته روانشناسی ، آموزش زبان انگلیسی و علوم ورزشی نیز در این دانشکده ایجاد گردیده اند. همچنین این دانشکده در توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز اقدام نموده بطوریکه هم اکنون دارای دو رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

مشخصات گروه های دانشکده علوم انسانی

ردیف نام گروه رشته مقاطع تحصیلی دایر
1 جغرافیا جغرافیا وبرنامه ریزی شهری کارشناسی و کارشناسی ارشد
2 زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی و کارشناسی ارشد
3 روانشناسی روانشناسی کارشناسی
4 حقوق حقوق کارشناسی
5 علوم ورزشی علوم ورزشی کارشناسی

مشخصات اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل گروه
1 هوشنگ سرور دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس جغرافیا
2 منیژه لاله پور دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
3 امید مبارکی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
4 ابراهیم سامی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
5 علی ولیقلیزاده دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
6 رضا الهویردی زاده دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
7 مرضیه اسمعیل پور دکتری اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تبریز
8 مصطفی جانبی عنایت دکتری آموزش زبان انگلیسی   زبان انگلیسی
9 اصغر سلیمی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریز
10 فرهاد مظلوم دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی
11 فاطمه پور ابراهیم دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
12 سولماز بابایی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه علوم ورزشی
13 داریوش معرفت دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
14 مرتضی فتاح پور مرندی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
15 عیسی حکمتی دکتری روانشناسی   روانشناسی
16 احمد اسمعیلی دکتری روانشناسی دانشگاه تبریز
17 علی افشاری دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان
18 زهره هاشمی دکتری روانشناسی دانشگاه تبریز
19 محمد موسی زاده دکتری حقوق دانشگاه پیام نور تهران حقوق
20 آرین پتفت دکتری حقوق دانشگاه تهران
21 پرویز دهقانی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
22 سپیده بوذری دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
23 ناهید صفری دکتر حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا -همدان
24 سید علی موسوی دکتری فلسفه   معارف
25 حاج آفا صفر زاده