رئیس دانشکده

ریاست دانشکده علوم انسانی : دکتر  هوشنگ سرور
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی دانشیار 
تحصیلات دکترا تخصصی
رشته تحصیلی جغرافیا
خط داخلی ۱۵۳