رئیس دانشکده

دکتر فرهاد مظلوم
مرتبه علمی: استادیار
تخصص:زبان انگلیسی
صفحه اصلی :
  پست الکترونیکی: mazlumzf@yahoo.com