معاون دانشکده
دکتر احمد اسمعلی
مرتبه علمی:استادیار
تخصص:روانشناسی
صفحه اصلی: http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/esmalikuraneh