معاون دانشکده
دکتر مرتضی فتاح پور مرندی
مرتبه علمی:استادیار
تخصص:علوم ورزشی
داخلی: 163