برنامه کلاسیبرنامه امتحانی گروه حقوق 


 
برنامه کلاسی و امتحانی گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای  96
 
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
خواندن و درک مطلب 3 دو شنبه 13:00 كلاس 209 (س جديد)) خانم دکتر بهروزی 14:00
14:45
دستور زبان پيشرفته دو شنبه 9:45 كلاس 201 (علوم پايه)) آ قاي دکتر اصغر سليمي امير غائب 10:30
گفت و شنود 3 يک شنبه 9:45 كلاس 209 (س جديد)) خانم سيمين ستارپور 10:30
13:00
کليات زبان شناسي1) سه شنبه 13:00 كلاس 103 (علوم پايه)) آقای دکتر غفاری 14:00
اصول روش ترجمه سه شنبه 14:45 كلاس 103 (علوم پايه)) خانم دکتر
فاطمه پورابراهيم
10:30

برنامه کلاسی و امتحانی گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای 95
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
جامعه شناسي آموزش و پرورش دو شنبه 945 كلاس 205 (علوم پايه) آقاي دکتر فرهاد مظلوم 14:00
ترجمه متون ساده دو شنبه 800 كلاس 209 (س جديد) آقاي  دکتر اصغر
 سليمي امير غائب
08:30
نامه نگاري سه شنبه 1300 كلاس 209 (س جديد) خانم سيمين ستارپور 08:30
درآمدي بر ادبيات1 چهار شنبه 1300 كلاس 201 (علوم پايه) خانم نغمه فضل زاده 14:00
زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها چهار شنبه 945 كلاس 205 (علوم پايه) آقاي  دکتر اصغر
سليمي امير غائب
08:30
واژه شناسي چهار شنبه 800 كلاس 209 (س جديد) خانم نغمه فضل زاده 08:30
بيان شفاهي داستان 2 سه شنبه 945 كلاس 209 (س جديد) خانم دکتر فاطمه پورابراهيم 14:00
 
 برنامه کلاسی و امتحانی گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای94
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
تهيه مطالب درسي راهنمايي سه شنبه 800 كلاس 103 (علوم پايه) خانم سيمين ستارپور 08:30
تدريس عملي(1) راهنمايي چهار شنبه 1300 كلاس 209 (س جديد) آقاي  دکتر اصغر سليمي امير غائب 10:30
تهيه مطالب کمک آموزشي دو شنبه 945 نامشخص خانم دکتر فاطمه پورابراهيم 14:00
بررسي کتابهاي درسي راهنمايي چهار شنبه 945 كلاس 209 (س جديد) خانم نغمه فضل زاده 10:30
روشهاي تدريس مهارتهاي زبان چهار شنبه 800 كلاس 103 (علوم پايه) آقاي  دکتر اصغر سليمي امير غائب 14:00
خواندن متون مطبوعاتي سه شنبه 945 كلاس 103 (علوم پايه) خانم سيمين ستارپور 08:30
سنجش و ارزيابي دو شنبه 800 كلاس 201 (علوم پايه) آقاي دکتر فرهاد مظلوم 10:30

 برنامه کلاسی و امتحانی مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای 97
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
زبانشناسي يک شنبه 1300 كلاس 210 (س جديد) آقاي  دکتر اصغر سليمي
امير غائب
10:30
اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي دو شنبه 800 كلاس 210 (س جديد) خانم دکتر فاطمه پورابراهيم 10:30
انگليسي براي اهداف ويژه دو شنبه 1300 كلاس 210 (س جديد) آقاي دکتر فرهاد مظلوم 10:30
بررسي آموزش زبان در ايران يک شنبه 1445 كلاس 210 (س جديد) آقاي دکتر فرهاد مظلوم 08:30
نگارش متون علمي دانشگاهي دو شنبه 945 كلاس 210 (س جديد) خانم سيمين ستارپور 10:30
 
رنامه کلاسی و امتحانی مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای 96
 
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
سمينار در مسائل آموزش زبان شنبه 945 كلاس 210 (س جديد) آقاي  دکتر اصغر سليمي
امير غائب
10:30
تهيه و تدوين مطالب درسي شنبه 800 كلاس 210 (س جديد) آقاي دکتر فرهاد مظلوم 10:30
درآمدي بر تحليل گفتمان يک شنبه 800 كلاس 210 (س جديد) خانم دکتر فاطمه پورابراهيم 10:30
تدريس عملي يک شنبه 945 كلاس 210 (س جديد) خانم سيمين ستارپور 10:30
 
برنامه کلاسی و امتحانی گروه روانشناسی  در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای 97
 
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
مباحث اساسي در روانشناسي 1 شنبه 945 كلاس 205 (علوم پايه) خانم دکتر زهره هاشمي 14:00
آمار توصيفي يک شنبه 800 كلاس 206 (س جديد) خانم هاله ايمان دوست 08:30
فيزيولوژي اعصاب و غدد يک شنبه 945 كلاس 206 (س جديد) خانم هاله ايمان دوست 08:30
معرفت شناسي دو شنبه 1445 كلاس 103 (علوم پايه)  
حاج آقا علي صفرزاده ملکي
08:30
مباني جامعه شناسي شنبه 800 كلاس 205 (علوم پايه) آقاي دکتر علي افشاري 08:30
فارسي دو شنبه 1445 كلاس 206 (س جديد) خانم فاطمه معنوي 08:30
1645 كلاس 103 (علوم پايه)
 
برنامه کلاسی و امتحانی گروه روانشناسی  در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای  96
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
روش تحقيق در روانشناسي يک شنبه 1445 کلاس 121 دكتر مظفر غفاري 14:00
روانشناسي فيزيولوژيك چهار شنبه 945 كلاس 201 (علوم پايه) خانم دکتر زهره هاشمي 10:30
روانشناسي دين سه شنبه 1300 كلاس 201 (علوم پايه) دکتر عيسي حکمتي حسين آباد 10:30
فلسفه علم روانشناسي يک شنبه 1645 كلاس 206 (س جديد) دكتر مظفر غفاري 10:30
روانشناسي اجتماعي چهار شنبه 800 كلاس 206 (س جديد) آقاي دکتر علي افشاري 10:30
روانشناسي تجربي سه شنبه 945 كلاس 201 (علوم پايه) دکتر احمد اسمعلي 10:30
روانشناسي يادگيري سه شنبه 800 كلاس 201 (علوم پايه) آقاي دکتر علي افشاري 10:30

برنامه کلاسی و امتحانی گروه روانشناسی  در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای  95
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
تاريخ و مكاتب روانشناسي و نقد آن دو شنبه 1300 كلاس 103 (علوم پايه) دکتر احمد اسمعلي 14:00
روانشناسي شخصيت چهار شنبه 945 كلاس 206 (س جديد) آقاي دکتر علي افشاري 14:00
روانشناسي شناختي چهار شنبه 1300 كلاس 206 (س جديد) خانم دکتر زهره هاشمي 14:00
متون روانشناسي1 دو شنبه 945 كلاس 103 (علوم پايه) آقاي دکتر علي افشاري 14:00
آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 دو شنبه 800 كلاس 103 (علوم پايه) حاج آقا شمس 08:30
آسيب شناسي رواني1 سه شنبه 800 كلاس 206 (س جديد) دکتر احمد اسمعلي 14:00
مباني مشاوره و راهنمايي سه شنبه 1300 كلاس 206 (س جديد) خانم دکتر زهره هاشمي 14:00
ناتوانايي هاي يادگيري سه شنبه 945 كلاس 206 (س جديد) آقاي دکتر علي افشاري 14:00

رنامه کلاسی و امتحانی گروه روانشناسی  در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای 94
 
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
آزمونهاي روانشناختي2 يک شنبه 1445 كلاس 206 (س جديد) دکتر احمد اسمعلي 10:30
اصول روانشناسي باليني شنبه 1300 كلاس 206 (س جديد) خانم دکتر زهره هاشمي 08:30
بهداشت رواني شنبه 800 كلاس 206 (س جديد) دکتر احمد اسمعلي 10:30
روانشناسي سلامت دو شنبه 945 كلاس 206 (س جديد) دکتر احمد اسمعلي 14:00
آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان يک شنبه 1300 كلاس 206 (س جديد) خانم دکتر زهره هاشمي 08:30
نظريه هاي مشاوره و روان درماني دو شنبه 1300 كلاس 206 (س جديد) خانم دکتر زهره هاشمي 10:30
آسيب شناسي اجتماعي شنبه 945 كلاس 206 (س جديد) آقاي دکتر علي افشاري 08:30
روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 دو شنبه 800 كلاس 206 (س جديد) آقاي دکتر علي افشاري 08:30
روانشناسي اعتياد دو شنبه 1445 كلاس 206 (س جديد) آقاي دکتر امير عباس برزگر 08:30
 
برنامه کلاسی و امتحانی گروه جغرافیا  در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای 97
 
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
فلسفه علم جغرافيا شنبه 1300 كلاس 103 (علوم پايه) خانم دکتر منيژه لاله پور 08:30
رياضيات 1 يک شنبه 1445 كلاس 201 (علوم پايه) سرکار خانم دکتر ليلا شهباز 08:30
آمار و احتمالات 1 شنبه 800 كلاس 207 (س جديد) دکتر اميد مباركي 08:30
زمين در فضا يک شنبه 1300 كلاس 201 (علوم پايه) دکتر رضا الهويردي زاده 10:30
جغرافياي جمعيت يک شنبه 800 كلاس 201 (علوم پايه) دكتر علي وليقلي زاده 08:30
جغرافياي سياسي شنبه 945 كلاس 207 (س جديد) دكتر علي وليقلي زاده 08:30
نقشه خواني يک شنبه 945 كلاس 201 (علوم پايه) آقاي دکتر ابراهيم سامي 08:30
فارسي شنبه 1445 كلاس 103 (علوم پايه) فاطمه حيدري 08:30
1645

برنامه کلاسی و امتحانی گروه جغرافیا  در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای 96
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
جغرافياي تاريخي ايران سه شنبه 1445 كلاس 207 (س جديد) دكتر علي وليقلي زاده 08:30
مخاطرات محيطي دو شنبه 1445 كلاس 207 (س جديد) دكتر علي وليقلي زاده 14:00
ژئومورفولوژي ايران 1 سه شنبه 945 كلاس 207 (س جديد) دکتر رضا الهويردي زاده 10:30
مطالعات جهان چهار شنبه 800 كلاس 207 (س جديد) دکتر رضا الهويردي زاده 10:30
زيباسازي و مبلمان شهري دو شنبه 1300 كلاس 207 (س جديد) دکتر اميد مباركي 14:00
برنامه ريزي شهري چهار شنبه 945 كلاس 207 (س جديد) آقاي دکتر ابراهيم سامي 10:30
کاربري اراضي شهري و منطقه اي سه شنبه 1300 كلاس 207 (س جديد) دکتر اميد مباركي 10:30
 
 
برنامه کلاسی و امتحانی گروه جغرافیا  در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97- ورودیهای 95
 
نام_درس روز ساعت_شروع كلاس استاد ساعت امتحان
فناوري اطلاعات (IT) دو شنبه 1300 مرکز کامپيوتر 2 خانم دکتر مرضيه اسمعيل پور 14:00
روش تحقيق در مطالعات شهري دو شنبه 945 كلاس 207 (س جديد) خانم دکتر منيژه لاله پور 10:30
تکنيک هاي برنامه ريزي شهري سه شنبه 800 كلاس 207 (س جديد) دکترهوشنگ سرور 08:30
مسکن و اسکان غير رسمي يک شنبه 1300 كلاس 205 (علوم پايه) خانم دکتر منيژه لاله پور 10:30
توسعه پايدار شهري دو شنبه 800 كلاس 207 (س جديد) آقاي دکتر ابراهيم سامي 10:30
پروژه يک شنبه 1445 كلاس 205 (علوم پايه) اساتيد گروه مربوطه 10:30