روسای قبلی دانشکده

روسای  قبلی دانشکده علوم انسانی

دکتر هوشنگ سرور  
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن : 04212276068
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/hsarvar
ایمیل :