اعضای هیات علمی گروه علوم ورزشی

اعضای هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه مراغه 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک رزومه عکس
1 داریوش معرفت استادیار مدیریت ورزشی دکتری تخصصی (Ph.D) رزومه 
2 سولماز بابایی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی (Ph.D) رزومه 
3 مرتضی فتاح پور مرندی استادیار مدیریت ورزشی دکتری تخصصی (Ph.D) رزومه