کتب فارسی

 

تالیف و گردآوری دکتر افشاری 
انتشارات دانشگاه مراغهتالیف دکتر معرفت
انتشارات دانشگاه مراغهترجمه دکتر اسمعلی 
انتشارات دانشگاه مراغه


تالیف و گرد آوری دکتر هاشمی


تالیف دکتر سرور 
انتشارات دانشگاه مراغهتالیف دکتر معرفت
انتشارات دانشگاه مراغهترجمه دکتر ولیقلی زاده
انتشارات دانشگاه مراغه


دکتر لاله پور 
انتشارات دانشگاه مراغهترجمه و گرد آوری دکتر اسمعلی ترجمه دکتر بابایی
انتشارات توپتالیف دکتر پتفت


تالیف دکتر دهقانی
انتشارات دانشگاه مراغه

 تالیف دکتر سرور تالیف دکتر ولیقلی زاده 
انتشارات دانشگاه تهران


تالیف دکتر ولیقلی زاده


ترجمه دکتر ولیقلی زاده
انتشارات دانشگاه مراغه

تالیف دکتر ولیقلی زاده


ترجمه دکتر ولیقلی زاده 
انتشارات عمیدی