دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - اميد مباركی

نام استاد اميد مباركی
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی برنامه ریزی شهری
خط داخلی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/24
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/omobaraki
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


رزومه علمی دکتر امید مبارکی
مشخصات کلی
 امید مبارکی :  نام و نام خانوادگی
omidmobaraki@gmail.com
mobarakio@yahoo.com
: ایمیل
استادیار : مرتبه علمی
 جغرافیا و برنامه­ریزی شهری : گروه
  : تلفن محل کار
  : فکس
  : آدرس وب­سایت


 

 

سوابق علمی و پژوهشی
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
 • کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • دکترا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 
سوابق تدریس
 • اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، توسعه پایدار شهری، دیدگاههای جدید در آمایش شهری، تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای، زیباسازی و مبلمان شهری، آمار و احتمالات1، کاربرد آمار در برنامه ریزی شهری، روابط متقابل شهر و روستا، طبیعت و شهر در فرهنگ اسلامی، جغرافیای روستایی ایران
 
سوابق پژوهشی
کتاب­های تألیفی
 • مبارکی، امید و افضلی گروه، زهرا. (1399). مباحثی در اقتصاد شهری. انتشارات دانشگاه مراغه
 
 
طرح­های پژوهشی
 • موسوی، میر نجف و مبارکی، امید. (1389). تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم در شهر ارومیه، کارفرما فرماندهی تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی
 
 • مبارکی، امید.(1397) ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد مناطق شهرداری مراغه، کارفرما دانشگاه مراغه   

مقالات مجلات خارجی
 • Mobaraki, Omid. (2017). Spatial analysis of population distribution and services in sanandaj city. Journal of Management Research and Practice.
 
 • Mobaraki, Omid. (2016).Analysis and assessment of urban hierarchy based on population (case study: The Iranian cities). Journal of Romanian review of regional studies.
 
 
 • Mobaraki, Omid. (2016). An Analysis of Urban Smart Growth Indexes with an Emphasis on Compactness, Accessibility and Environment. Case Study: Piranshahr City, Iran. Journal of settlements and spatial planning.
 
 • Mobaraki, Omid. (2015). Strategic planning and urban development by using the swot analysis (the case of Urmia city). Journal of Romanian review of regional studies.
 
 
 • Mobaraki, Omid. (2015).Analysis of the land use in zone three of Isfahan city, Iran. Journal of Management Research and Practice.
 
 •  Mobaraki, Omid. Abdollahzadeh, Mahdi. Kamelifar, Zahra (2014). Site suitability evaluation for ecotourism using GIS and AHP: A case study of Isfahan Township, Iran. Journal of Management Science Letters.
 
 
 • Mobaraki, Omid. Jodat, Abdollah.(2016). The assessment of the vulnerability of urban textures in earthquake, Case study: two zone in Tabriz city, Scientific Journal of Pure and Applied Sciences.
 
مقالات مجلات علمی پژوهشی
 • مبارکی، امید. امیر حسینی، پروانه. (1399). ارزیابی شاخص های نوشهرسازی با تأکید بر فشردگی، بازآفرینی بافت قدیم و پیاده مداری (مطالعه موردی شهر مراغه). فصلنامه جغرافیا(انجمن جغرافیایی ایران).
 
 • مبارکی، امید. اسمعیل پور، مرضیه. یاوری، زیبا(1399). بهبود توزیع فضا- مکانی فروشگاههای زنجیره ای در شهر تبریز، مجله آمایش سرزمین(پردیس فارابی دانشگاه تهران)
 
 • مبارکی، امید. سلطانزاده، رحیمه(1398). بررسی و سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی : شهر اهر). نشریه شهر ایمن(انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران).
 
 • مبارکی، امید. اسمعیل پور، مرضیه. امینی، شیرین(1398). ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر آذرشهر در برابر زلزله، نشریه شهر ایمن(انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران).
 
 • مبارکی، امید. خیری زاده، منصور. مکاری، یوسف(1398). برنامه ریزی و مکانیابی بازارهای روز در شهر تبریز(مطالعه موردی: مناطق 4، 7 و 10)، فصلنامه اقتصاد شهری، انتشارات دانشگاه اصفهان.
 
 • مبارکی، امید(1397). ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری، جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)(موسسه آموزش عالی قشم).
   
 • سرور، هوشنگ. مبارکی، امید. صلاحی ، وحید(1396). تحلیل نقش کاربریهای تجاری در پویایی و ایجاد فضاهای جدید شهری (مطالعه موردی: مجتمع تجاری لاله پارک تبریز)، مجله پژوهش های بوم شناسی شهری(دانشگاه پیام نور).
 
 • مبارکی، امید. لاله پور، منیژه. افضلی گروه، زهرا(1396). ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تابآوری شهر کرمان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 
 • مبارکی، امید. اسلامی، مهدی(1394). شناسایی و تحلیل قابلیت های توریسم ارسباران، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 
 • مبارکی، امید. زینالپور، امید. عبدالله زاده، مهدی(1394). تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریة عدالت اجتماعی (مطالعة موردی نواحی هشت گانة شهر رشت)، جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)(موسسه آموزش عالی قشم).
 
 • مبارکی، امید. محمدی، جمال. ضرابی، اصغر(1392). ارائه الگوی بهینه گسترش کالبدی فضایی شهر ارومیه، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 
 • مبارکی، امید. عبدلی، اصغر (1392). تحلیل سلسله مراتب مناطق شهر ارومیه بر پایه شاخص های توسعه پایدار شهری ، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران.
 
 • زنگی آبادی، علی. مبارکی، امید(1391). بررسي عوامل موثر بر شکل گيري حاشيه نشيني شهر تبريز و پيامدهاي آن مطالعه موردي (محلات احمدآباد، کوي بهشتي، خليل آباد)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان.
 
 • وارثی، حمیدرضا. سرور، هوشنگ. مبارکی، امید. عبدالله زاده، مهدی (1392). امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی استان اردبیل، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز.
 
 • تقوایی، مسعود. مبارکی، امید(1391). تحلیل سیستم های شهری کلان منطقه اذربایجان در سال های 1335-1385، فصلنامه جغرافیا(انجمن جغرافیایی ایران).
   
 • Mobaraki, Omid. Aminpour, Reza. (2020). An Evaluation of City Vulnerability Based on the Passive Defense Approach; A Case Study on Mahabad City, Iran. Journal of Rescue and Relief
 
 • Mobaraki, Omid. Valigolizadeh, Ali. Norozi, Amir. (2019). City Vulnerability Assessment with Passive Defense Approach; A Case Study: Rasht City, Journal of Rescue and Relief
 
 
مقالات مجلات علمی ترویجی
 • ارزیابی شاخص های راهبرد توسعه شهری(CDS) در زنجان، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری دوره 11، شماره 38، (1398) 8-23
 
 • تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم در شهر خرم اباد، فصلنامه علمی- ترویجی جمعیت جلد 24-شماره 99-100 (1397) 65-82
 
 • ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان) ، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری دوره 10، شماره 33، بهار (1397) 29-40
 
 • ارزیابی و سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید سهند، فصلنامه علمی- ترویجی جمعیت شماره 95-96 (1397) 107-123
 
 • ارزیابی معیارهای پویایی در بازار تاریخی شهر تبریز، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 24 (1396) 75-86
 
 • ارزیابی وضعیت طبیعی و کالبدی شهر ارومیه به منظور گسترش دوچرخه سواری، جاده دوره 25 شماره 91 (1396) 133-150
   
 • امایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی(مطالعه موردی: شهرستان ملکان)، مطالعات مدیریت شهری دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار (1392) 46-56
 
 
 
مقالات همایش­های داخلی
 • تحلیل و ارزیابی پتانسیل های توریستی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل استراتژیک SWOT ، اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی 1396. دانشگاه زنجان
 
 • تحلیل و ارزیابی محدودیت های طبیعی در توسعه فیزیکی شهر مهاباد، اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی 1396. دانشگاه زنجان
 
 • ارزیابی وضعیت آمادگی خانوار در برابر بلایای طبیعی در شهر ورزقان، نخستین همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری-منطقه ای، 1397، دانشگاه کرمان
 
 • راهکارهای توسعه پایدار توریسم در رامسر، کنفرانس بین المللی نیارش شهر  پویا، 1393، تهران
 
 • ارزیابی و تحلیل مؤلفه های تاب آوری اجتماعی و اقتصادی در شهر ارومیه، 1396، کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، تهران
 
 • ارزیابی و تحلیل پتانسیل ها و راهبردهای موثر گردشگری شهر راین با استفاده از مدل SWOT و برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM، دومين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار، 1395، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج.
       
 • بررسی توان ها و محدودیت های توسعه شهر ارومیه، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری. 1393. تبریز
 
 • بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش بلایای طبیعی شهرها(شهرستان میاندوآب)، همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا. 1395. مشهد.
 
 • راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده شهری (شهر بوکان)، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها، 1394. کاشان.
 
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد(دانشگاه مراغه)
 
برنامه ریزی و مکانیابی بازارهای روز در شهر تبریز(مناطق 4-7-10) یوسف مکاری 20/11/98
تحلیل فضایی فروشگاههای زنجیره ای در شهر تبریز زیبا یاوری 19/11/98
تحلیل فضایی جرایم در شهر خرم آباد با استفاده از GIS روح الله باجولوند 12/12/94
ارزیابی آسیب پذیری کالبدی آذرشهر در برابر زلزله شیرین امینی 17/11/97
تحلیلی بر مؤلفه­های مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در تبریز عذرا نصیری 1/5/98
ارزیابی آسیب­پذیری شهر با رویکرد پدافند غیرعامل (رشت) امیر نوروزی 21/3/97
ارزیابی وضعیت مبلمان شهری با تآکید بر مسیرهای عابر پیاده(محدوده سه راهی ولیعصر تبریز) امیرسالار محسنی 28/8/98
ارزیابی میزان تاب آوری شهر ارومیه امیر مدرومی 6/10/96
ارزیابی آسیب پذیری کالبدی آذرشهر شیرین امینی 15/11/97
ارزیابی شاخص های راهبرد توسعه شهری زنجان فتح اله حاتمی 6/10/96
ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری در شهر پیرانشهر جمیله احمدی 20/4/94
ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های تاب آوری کلان شهر کرمان زهرا افضلی گروه 15/4/94
ارزیابی وضعیت شاخص های زیست پذیری در نواحی شهر مهاباد وفا اکوزاده 17/6/99
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی


 

تحصيلات عاليه
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1391 اصفهان ایران اصفهان دکتری برنامه ریزی شهری جغرافیا

سوابق تدریس


سابقه ارائه خدمات آموزشي
سال عنوان درس مقطع تحصیلی موسسه محل تدريس
  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
  اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
  اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی دانشگاه مراغه
  روابط متقابل شهر و روستا کارشناسی دانشگاه مراغه
  کاربرد آمار در برنامه ریزی شهری کارشناسی دانشگاه مراغه
  امار و احتمالات کارشناسی دانشگاه مراغه
  تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای کارشناسی دانشگاه مراغه
  جغرافیای روستایی ایران کارشناسی دانشگاه مراغه

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی