دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - ابراهیم سامی

نام استاد ابراهیم سامی
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی جغرافیا
خط داخلی 04137278900
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/24
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/esami
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


کارشناسی : رشته جغرافیای شهری دانشگاه زنجان
کارشناسی ارشد : رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
دکترا : رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق تدریس


سال

مقطع

عنوان درس

ردیف

نیمسال اول 92-91

کارشناسی

مبانی جغرافیای جمعیت

1

نیمسال دوم 90-89

کارشناسی

مبانی جغرافیای فرهنگی

2

نیمسال اول 94-93

کارشناسی

نقشه خوانی

3

نیمسال اول 92-91

کارشناسی

فلسفه جغرافیا

4

نیمسال دوم 94-93

کارشناسی

مبانی جغرافیای شهری

5

نیمسال دوم 94-93

کارشناسی

مبانی برنامه ریزی شهری

6

نیمسال اول 94-93

کارشناسی

شهرها و شهرک های جدید

7

نیمسال دوم 94-93

کارشناسی

جغرافیای شهرهای کوچک و میانی

8

نیمسال دوم 94-93

کارشناسی

توسعه پایدار شهری

9

نیمسال اول 94-93

کارشناسی

مبانی محیط زیست

10

نیمسال اول 94-93

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی شهرهای جدید

11

نیمسال دوم 94-93

کارشناسی ارشد

جغرافیای شهرهای پیشرفته

12

زمینه های پژوهشی


سیر اندیشه های فلسفی در جغرافیا
سیر تکامل نظریات شهرسازی
طرح های شهری
جهانی شدن و اثرات فضایی آن با تاکید بر شهرها
نا برابری های اجتماعی بین شهر و روستا ، بین گروه های اجتماعی و بین نسل ها
اقتصاد سیاسی و شهر
محیط زیست شهری و توسعه پایدار شهری
فرم شهری
کاربری زمین های شهری
گردشگری شهری
مدیریت شهری
انسان شناسی شهری
برنامه ریزی مسکن
اقتصاد شهری
برنامه ریزی توسعه منطقه ای
متابولیسم شهری
حمل و نقل شهری

خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی