دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه - علی ولیقلی زاده

نام استاد علی ولیقلی زاده
گروه آموزشی جغرافیا
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی جغرافیا
خط داخلی 153
توضیحات
 
علی ولیقلی زاده

دفتر محل کار : ساختمان الحاقی علوم پایه

تاریخ بروزرسانی 1396/04/24
صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/avaligholizadeh
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


 

رزومه تحصيلي، آموزشی - اشتغال و پژوهشي

سوابق تحصیلی

دکتري: دانشگاه تربيت مدرس، فارغ­التحصيل شهريور 1391، پذيرش در دوره دکتري جغرافياي سياسي سال 1387 دانشگاه تربيت مدرس با عنوان برگزيده

کارشناسي ارشد: دانشگاه تربيت مدرس تهران- رتبه اول دوره با معدل 14/18

قبولي در آزمون کارشناسي ارشد رشته جغرافياي سياسي در سال 1384 با کسب رتبه اول کشوري

کارشناسي: دانشگاه تربيت معلم تهران - فارغ التحصيل تيرماه 1383

ديپلم: پيش­دانشگاهي شهيد بهشتي شهرستان مرند - فارغ التحصيل خرداد 1379

سوابق پژوهشی

تأليفات، ترجمه کتاب و طرح¬هاي پژوهشي

تأليف تحت عنوان «مباني جغرافيايي- سياسي مکان¬گزيني پايتخت¬ها در ايران». با همکاری دکتر زهرا احمدی¬پور، انتشارات پاپلي، 1390.

تأليف تحت عنوان «مقیاس¬های فضایی در جغرافیای سیاسی». با همکاری دکتر یاشار ذکی، انتشارات دانشگاه تهران، 1392.

تأليف تحت عنوان «الگوی شناخت بحران های ژئوپلیتیکی». انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1394.

تأليف تحت عنوان «غفلت ژئواکونومیکی و مناسبات تجاری ایران». در دست تألیف، چاپ برای سال 1394. کارفرما: مؤسسه ابرار معاصر تهران.

تأليف تحت عنوان «مقدمه¬ای بر شناخت مخاطرات انسانی». با همکاری دکتر یاشار ذکی، در دست تألیف

تأليف تحت عنوان «ژئواکونومی منطقه¬ی آزاد تجاری صنعتی ارس». با همکاری دکتر یاشار ذکی، در دست تألیف.

ترجمه تحت عنوان «ژئوپلیتیک تغییرات اقلیمی (چالش¬هایی برای سیستم بین¬المللی». با همکاری مهدی کریمی انتشارات دانشگاه مراغه در فرایند چاپ.

ترجمه تحت عنوان «جغرافیاهای سیاسی شهری». با همکاری مهدی کریمی انتشارات سمت در فرایند داوری.

ترجمه تحت عنوان «بینش اقتصادی در فضای جهانی». در مرحله ویرایش نهایی.

طرح پژوهشي تحت عنوان «بررسي و مطالعه جايگاه و مزيت اقتصادي ايران براي کشورهاي CIS و نيازهاي عمده آن». کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاري- اقتصادي ارس. مجري طرح.

طرح پژوهشي تحت عنوان «بررسي تهديدات استان خوزستان و تأثير مؤلفه¬هاي سياسي- اقتصادي- اجتماعي بر آن» کارفرما: مرکز مطالعات امنيت پايدار دانشگاه امام حسين، مجري: دکتر علي بختيارپور و عباس عليپور- همکار پژوهشي.

پايان¬نامة کارشناسي ارشد: «تبيين عوامل مکان¬گزيني پايتخت¬ها در ايران». (به راهنمايي سرکار خانم دکتر زهرا احمدي¬پور و با مشاوره آقاي دکتر محمدرضا حافظ¬نيا).

رساله دکتري (الگويابي ژئوپليتيکي بحران¬هاي منطقه¬اي (مورد: بحران قره¬باغ). (به راهنمايي سرکار خانم دکتر زهرا احمدي¬پور و با مشاوره آقاي دکتر محمدرضا حافظ¬نيا).

گزارش راهبردي تحت عنوان «استقرار سپر موشکي ناتو در خاک ترکيه و پيامدهاي ژئوپليتيکي آن»، چاپ مرکز مطالعات راهبردي، بهار 1390.

گزارش راهبردي تحت عنوان «بنيان¬هاي ژئوپليتيکي مناسبات رو به توسعه ترکيه با عراق»، چاپ مرکز مطالعات راهبردي،  زمستان 1390.

گزارش راهبردي تحت عنوان «آسيب¬شناسي مناسبات اخير ايران و جمهوري آذربايجان»، چاپ مؤسسه مطالعات ابرار معاصر تهران، پاييز 91.

مقالات علمي- پژوهشي

بررسي و تحليل نقش جمعيت در وزن ژئوپليتيکي ايران. با همکاري دکتر محمدرضا حافظ¬نيا و دکتر زهرا احمدي¬پور. مجله علمي- پژوهشي «مدرس علوم انساني- دانشگاه تربيت مدرس»، چاپ شده، ش 60.

دولت صفوي و هويت ايراني. با همکاري دکتر محمدرضا حافظ¬نيا. چاپ شده در  شماره 32 مجله علمي - پژوهشي «مطالعات ملي- مؤسسه مطالعات ملي- تهران».

تبيين عوامل مؤثر در مکان¬گزيني پايتخت¬ها در ايران باستان )با اشاره به تأثيرات آن در تكوين هويت ايراني(. با همکاري دکتر زهرا احمدي¬پور و دکتر محمدرضا حافظ¬نيا. مجله علمي - پژوهشي «مطالعات ملي- مؤسسه مطالعات ملي- تهران». چاپ شده- ش 39.

بررسي و تحليل عوامل اصلي جابجايي پايتخت¬ها (با تأکيد بر انتخاب آنکارا به¬عنوان پايتخت ترکيه). با همکاري دکتر زهرا احمدي¬پور، مجله علمي- پژوهشي جغرافيا- انجمن جغرافيايي ايران- تهران. چاپ شده در ش 22.

بررسي و تحليل جايگاه ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران براي کشورهاي CIS . مجله علمي- پژوهشي «ژئوپليتيک- تهران». چاپ شده در ش 13.

تبيين عوامل مؤثر در مکان¬گزيني پايتخت¬ها در ايران. با همکاري دکتر زهرا احمدي¬پور. چاپ شده در ش 8 مجله علمي- پژوهشي «ژئوپليتيک- انجمن ژئوپليتيک ايران- تهران».

بررسي و تحليل روابط تجاري- اقتصادي ايران با کشورهاي CIS از ديد ژئواکونوميکي. با همکاري دکتر حسن کامران، مجله علمي- پژوهشي جغرافيا- انجمن جغرافيايي ايران- تهران. چاپ شده در ش 23.

نگرشي ژئوپليتيکي- ژئواکونوميکي بر منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس. مجله علمي- پژوهشي «ژئوپليتيک- انجمن ژئوپليتيک ايران». چاپ شده در شماره 18 مجله ژئوپليتيک.

بررسي و تحليل نقش تهران به¬عنوان مرکز قدرت در ايران. با همکاري دکتر زهرا احمدي¬پور، مجله علمي- پژوهشي «جغرافيا و برنامه¬ريزي». چاپ شده در شماه بهار 90.

پيامدهاي عادي¬سازي روابط ترکيه- ارمنستان از ديد ژئوپليتيک، با همکاری کاظم ذوقی، فطلنامه علمي- پژوهشي ژئوپليتيک، چاپ شده در شماره 27، پاييز 91.

اهميت استراتژيک پل خليج فارس در توسعه ژئواکونوميکي منطقه آزاد قشم، با همکاري دکتر یاشار ذکی، فصلنامه علمي- پژوهشي «پژوهش¬هاي جغرافياي انساني»، چاپ شده در شماره زمستان 91.

بررسي و تحليل راهبردي بنيان¬هاي جغرافيايي بحران¬هاي ژئوپليتيکي (با تأکيد بر بحران ژئوپليتيکي قره¬باغ)، با همکاری زهرا احمدی پور و محمدرضا حافظ¬نیا، فصلنامه علمي- پژوهشي «سياست دفاعي»، ش 82، بهار 92.

بررسی و تحليل ماهيت ميانجی¬گری بين¬المللی در بحران ژئوپليتيکی قره¬باغ، فطلنامه علمي- پژوهشی مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، شماه 79 پاییز 91.

بررسی و تحليل موانع ژئوپليتيکي مناسبات اقتصادی ايران - جمهوري آذربايجان، با همکاري دکتر یاشار ذکی، فصلنامه علمي- پژوهشي «پژوهش¬هاي جغرافياي انساني»، چاپ در ش 47، پاییز 1393.

بررسی و تحليل اهميت ژئواکونوميکی مناطق آزاد ترکيه برای منطقه آزاد ارس، با همکاری یاشار ذکی، فطلنامه علمي- پژوهشی مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، چاپ در ش 82.

بررسي و تحليل فضایی ژئواکونومیکی مناسبات تجاری ايران با حوزه CIS ، فصلنامه اوراسیای مرکزی، دارای پذیرش چاپ

آسيب شناسي رابطه بين شوراي شهر با نظام سياسي در ایران، با همکاری رضا الله¬وردی¬زاده، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه¬ای، دارای پذیرش چاپ.

تبيين اهميت ژئواکونوميکی قفقاز جنوبی در راستای ارتقای اقتصادی منطقه¬ی آزاد ارس، فصلنامه ژئوپلیتیک، دارای پذیرش چاپ.

تحلیل فضای وابستگی و فضاهای پیوستگی منطقه¬ی آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، با همکاری دکتر یاشار ذکی، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه¬ای، دارای پذیرش چاپ.

تبیین بنیان¬های نقش¬آفرین در ایجاد الگوهای رفتاری مختلف در بحران قره¬باغ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دارای پذیرش چاپ.

مقالات لاتين

The Nagorno-Karabakh Conflict in the Context of Azerbaijan’s Relations with the US, Geopolitică Journal of Romany, Anul X, nr. 46 (2/ 2012 )

An analytical study of geopolitical consequences of normalization of Turkish–Armenian relations, Journal of Eurasian Studies, Volume 4, Issue 2, July 2013, Pages 197–206, indexed by Scopus, ScienceDirect, elsevier

مقالات علمي¬ ترويجي و همايشي

بررسي و تحليل استراتژي پيامبر اکرم (ص) در تحقق حکومت اسلامي. با همکاري رضا حسين¬پور پويان. انتخاب به¬عنوان مقاله برتر در همايش پيامبر نگين آفرينش در دي ماه 1385 در شهرساري. 

تحليل GIS جغرافياي شهيدان جنگ و دفاع مقدس. با همکاري رضا حسين¬پور پويان. انتخاب به عنوان مقاله برتر در همايش فرهنگ ايثار و شهادت در آذر ماه 1385 در شهر شيراز.

بررسي و تحليل زيرساخت¬هاي امنيتي در مناطق مرزي ايران. با همکاري محسن جانپرور. «چاپ شده در مجموعه مقالات همايش امنيت و مرز». اروميه 1387.

بررسي تأثيرات عادي¬سازي روابط ترکيه- ارمنستان بر روابط آذربايجان با ترکيه. چاپ شده در ش 71 فطلنامه علمي- ترويجي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز.

اهميت اقتصادي جمهوري آذربايجان در چشم¬انداز توسعه منطقه آزاد ارس، فطلنامه علمي- ترويجي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، چاپ شده در شماه 73.

بررسي و تحليل روابط جديد ترکيه- اسرائيل از ديد ژئوپليتيک، فصلنامه مطالعات منطقه¬اي، ش 43، پاييز 90.

بررسي و تحليل نقش آب به¬عنوان يک ابزار سياسي در منازعه فلسطين- اسرائيل، فصلنامه علمي- ترويجي سياست خارجي. چاپ شده در شماره تابستان 1390، ش 2.

نگاه اجمالي به همگرايي¬هاي جديد در اوراسياي مرکزي و چالش¬هاي احتمالي ايران، فطلنامه علمي- ترويجي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، چاپ در شماه 76.

آسیب شناسی ارتباط بین ماهیت نظام سیاسی و چالش های مدیریت شهری در ایران، با همکاری توران خیری - سخنرانی در همایش ملی جغرافیای سیاسی شهر بهمن 93.

مقالات تحليلي:

منطقه آزاد ارس از نگاه واقعيت¬هاي ژئوپليتيکي- ژئواکونوميکي منطقه، سايت دبيرخانه مناطق آزاد

مناطق آزاد ترکيه غنيمت بزرگ ژئواکونوميک براي منطقه آزاد ارس، سايت دبيرخانه مناطق آزاد.

تحليلي بر اهميت استراتژيک پل خليج فارس، سايت دبيرخانه مناطق آزاد.

ميانجي¬گري روسيه در مناقشه قره¬باغ: ژئوپليتيک صلح يا تقلا براي حفظ نفوذ؟، سايت مرکز مطالعات و تحقيقات بين¬المللي ابرار معاصر

کدهاي ژئوپليتيکي و مناسبات اقتصادي ايران با قفقاز جنوبي، سايت ابرار معاصر تهران.

رياست قزاقستان بر سازمان کنفرانس اسلامي و اهميت آن، سايت ابرار معاصر تهران.

دورنماي جديد همکاري¬ها در جهان اسلام: کانون قدرت نوظهور، سايت ابرار معاصر تهران.

خط لوله تاپي: مزيت¬هاي ژئواکونوميک منطقه¬اي يا تلاش¬هاي سياسي براي انزواي ايران؟، سايت ابرار معاصر تهران.

چالش¬هاي مهم دولت فلسطين در راه استقلال، سايت ابرار معاصر تهران.

تونس در آستانه اولين انتخابات بعد از تحولات: دورنما و پيش¬بيني¬ها، سايت ابرار معاصر تهران.

چالش¬هاي ژئوپليتيکي- امنيتي استقرا سپر موشکي ناتو در ترکيه براي ايران، سايت ابرار معاصر تهران.

دور جديد مناسبات آنکارا- باکو در غفلت ژئوپليتيکي ايران ، سايت ابرار معاصر تهران.

تأثير ميانجي¬گري روسيه در بحران قره¬باغ بر منافع ملي ايران، دوماه¬نامه ايراس، ش 33 سال 1390.

بازگشت مجدد پوتين: فرصت¬ها و چالش¬هاي ايران، سايت ابرار معاصر تهران.

نخستين اجلاس شوراي همکاري کشورهاي ترک زبان (فرصت¬هاي منطقه¬اي و چالش¬هاي ايران)، سايت ابرار معاصر تهران.

اجلاس استانبول: نشستي متفاوت به سوي تعاملات منطقه اي، سايت ابرار معاصر تهران.

يونسکو: گام نخست فلسطين براي عبور از انزواي ژئوپليتيکي، سايت ابرار معاصر تهران.

اجلاس استانبول درباره افغانستان و موقعيت جغرافيايي- سياسي ترکيه، سايت مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه.

تهديد ايران تاکتيک: هدف اصلي کيش و مات سوريه، سايت ابرار معاصر تهران.

چالش هاي جغرافيايي- سياسي حمله احتمالي به ايران، سايت مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه.

خبر توقف در روابط تجاري ايران با امارات: ريسک در مناسبات راهبردي، سايت ابرار معاصر تهران.

نزاع ژئوپليتيک در عمق تاريخ: بحران در مناسبات آنکارا - پاريس، سايت ابرار معاصر تهران.

دياسپوراي ارمني و تنش در مناسبات پاريس- آنکارا، سايت مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه.

تحليل نقش‌آفريني ترک‌ها در بازار تجاري ـ اقتصادي عراق در قياس با ايران، سايت ابرار معاصر تهران.

برزخ ژئوپلتيکي هرمز در بستر تنش‌هاي سياسي تهران - واشنگتن،‌ کتابخانه ديجيتالي ديد

آرايش جنگي ژئواکونوميک: استراتژي جهاني واشنگتن در مقابل ايران، سايت ابرار معاصر تهران.

جمهوري آذربايجان: دروازه استراتژيکي ايران در مسير بازارهاي سي.آي.اس، سايت ابرار معاصر تهران.

جمهوري آذربايجان: يگانه مکمل ژئواکونوميک منطقه آزاد ارس، سايت دبيرخانه مناطق آزاد.

مناسبات اخير ايران ـ جمهوري آذربايجان در بستر چالش‌هاي سياسي، سايت ابرار معاصر تهران.

ترکها در برزخ جنگ ژئواکونوميک واشينگتن در مقابل ايران، سايت مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه.

راهبردهايي براي نقش آفريني موفق ايران در رقابت با ترکها در عراق، ابرار معاصر تهران

ترک ها در برزخ جنگ ژئواکونوميک واشينگتن در مقابل ايران، سايت مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه.

نشست نخجوان و دورنماي همکاري هاي سه جانبه آذربايجان - ايران - ترکيه، سايت مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه.

ريشه هاي ژئوپليتيکي تنش اخير در روابط ايران - جمهوري آذربايجان، سايت مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه.

تبعات ژئوپليتيکي استقلال احتمالي اقليم کردستان عراق، ابرار معاصر تهران

آتش روي گسل‌هاي قره‌باغ همزمان با حضور کلينتون در قفقاز جنوبي، ابرار معاصر تهران

ايران و همکاري‌هاي سياسي - امنيتي آذربايجان - اسرائيل، سايت مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه.

تحليلي بر مناسبات 20 ساله ترکيه و قزاقستان، ايراس

سفر اردوغان به روسيه و رايزني درباره بحران سياسي سوريه، ايراس

يوروويژن و زخم‌هاي ژئوپلتيکي در محور مناسبات ايران- جمهوري اذربايجان، کتابخانه ديجيتالي ديد

اکو فرصتي براي بهبود روابط ميان ايران و آذربايجان، ايراس

لبخند تاريخی حيثيتی و ژئوپليتيکی فلسطين، ابرار معاصر تهران

TAPI Pipeline: A Regional Geo-economic Advantage or Political Effort to Isolate Iran? http://www.iranreview.org

Implications of Kazakhstan’s OIC Presidency. http://www.iranreview.org

Outlook for New Cooperation in the Muslim World: An Emerging Power. http://www.iranreview.org

Iran & NATO Missile Shield in Turkey. http://www.iranreview.org

Putin’s Return to Power: Opportunities & Challenges for Iran. http://www.iranreview.org

Iran Threat Is a Tactic: Main Goal Is to Checkmate Syria. http://www.iranreview.org

UNESCO: Palestine’s First Step towards Breaking Out of Geopolitical Isolation. http://www.tisri.org

Geographic-political Challenges of the West's Military Assault. http://us-closeup.com

Geo-economic War Alignment: Washington’s Global Strategy against Iran. http://www.tisri.org

The Fire beneath Karabakh’s Fault Lines, http://www.iranreview.org

Palestine’s Historical, Prestigious, and Geopolitical Smile, http://www.iranreview.org

On the Background of Putin-Erdogan Friendship, http://www.iranreview.org

سوابق آموزشي

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه مراغه

تدريس دروس «مباني جغرافياي سياسي»، «مخاطرات انساني»، «سياست و فضا»، «جغرافياي فرهنگي»، «اصول و روش¬های آمايش سرزمين»، «مبانی جغرافياي گردشگری»، «جغرافيای جمعيت ايران» و «مکتب-های جغرافیایی» برای دوره¬های کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری در دانشگاه مراغه از پاییز 1391 تا کنون.

سابقه همکاري با مراکز پژوهشي و انجمن¬هاي علمي

پژوهشگر پاره وقت مرکز مطالعات راهبردي

پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقيقات بين¬المللي ابرار معاصر تهران

پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه

عضو پيوسته انجمن ژئوپليتيک ايران

عضو انجمن جغرافيايي ايران

آشنايي به زبان¬هاي

فارسي، انگليسي و عربي

آشنايي به نرم¬افزارهاي

GIS ، Word ، Excel و تسلط کامل به کار با کامپيوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی


تحصيلات عاليه
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1391 تهران ایران تربیت مدرس استادیار جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی

سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی