ارتباط با ما

جهت تماس با مسئولین دانشکده :

 

ریاست دانشکده علوم انسانی:        دکتر علی ولیقلی زاده                       تلفن : 37276008  داخلی 170
معاون دانشکده علوم انسانی:         
دکتر مرتضی فتاح پور مرندی              تلفن : 37276008  داخلی 163
مدیر گروه حقوق :                          دکتر ناهید صفری                              تلفن : 37276008  داخلی  
مدیر گروه علوم ورزشی :                                                                        تلفن : 37276008  داخلی  
مدیر گروه روانشناسی :                   دکتر علی افشاری                              تلفن : 37276008  داخلی  
مدیر گروه جغرافیا:                        
دکتر علی ولیقلی زاده                         تلفن : 37276008  داخلی 170 
مدیر گروه زبان انگلیسی                 
دکتر فرهاد مظلوم                              تلفن : 37276008  داخلی  
مدیرگروه معارف اسلامی                                                                        تلفن : 37276008  داخلی