ارتباط با ما

جهت ارتباط با :
رییس دانشکده علوم انسانی: دکتر فرهاد مظلوم
تلفن : 37276008  داخلی 170
معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی: دکتر اسمعلی 
داخلی دکتر دهقانی : 171
دکتر سلیمی:168 
دکتر افشاری اسمعیلی : 172