درباره دانشکده


دانشکده علوم انسانی از سال 1389با ایجاد دورشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و حقوق تشکیل گردید. در حال حاضر تعداد رشته های کارشناسی به چهار مورد افزایش یافته و علاوه بر رشته های قبلی  کارشناسی رشته روانشناسی و آموزش زبان انگلیسی نیز در این دانشکده ایجاد گردیده اند. همچنین این دانشکده در توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز اقدام نموده بطوریکه هم اکنون دارای دو رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.
 
مشخصات گروههای دانشکده علوم انسانی
مقاطع تحصیلی دایر رشته نام گروه ردیف
کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری جغرافیا 1
کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی 2
کارشناسی روانشناسی روانشناسی 3
کارشناسی حقوق حقوق 4

مشخصات اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی
 
دانشگاه محل تحصیل رشته و مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
دانشگاه تربیت مدرس دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری هوشنگ سرور 1
دانشگاه تربیت مدرس دکتری جغرافیای سیاسی علی ولیقلیزاده 2
دانشگاه خوارزمی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری منیژه لاله پور 3
دانشگاه اصفهان دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری امید مبارکی 4
دانشگاه شهید بهشتی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ابراهیم سامی 5
دانشگاه تبریز دکتری آموزش زبان انگلیسی اصغر سلیمی 6
دانشگاه خوارزمی دکتری آموزش زبان انگلیسی فرهاد مظلومی 7
  دکتری آموزش زبان انگلیسی فاطمه پور ابراهیم 8
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران دکتری حقوق خصوصی پرویز دهقانی 9
دانشگاه ارومیه دکتری مدیریت ورزشی داریوش معرفت 10
دانشگاه ارومیه دکتری مدیریت ورزشی مرتضی فتاحپور 11
دانشگاه پیام نور تهران دکتری حقوق محمد موسی زاده 12
دانشگاه تبریز دکتری روانشناسی احمد اسمعیلی 13
دانشگاه اصفهان دکتری روانشناسی علی افشاری 14
دانشگاه تبریز دکتری روانشناسی زهره هاشمی 15
دانشگاه ارومیه دکتری فیزیولوژی ورزشی سولماز بابایی 16
دانشگاه تهران دکتری حقوق آرین پتفت 17
دانشگاه تبریز دکتری آموزش زبان انگلیسی سیمین ستارپور 18
دانشگاه خوارزمی دکتری فقه و حقوق خصوصی سپیده بوذری 19