نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
زبان انگلیسی
استادیار
مترجمی زبان انگلیسی
...
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...
جغرافیا
استادیار
جغرافیا
...
علی افشاری
روانشناسی
دانشیار
روانشناسی
...
جغرافیا
استادیار
جغرافیای سیاسی
...
سولماز بابائی
علوم ورزشی
دانشیار
فیزیولوژی ورزشی
...
سپیده بوذری
حقوق
استادیار
حقوق خصوصی
...
زبان انگلیسی
استادیار
آموزش زبان انگلیسی
...
زبان انگلیسی
استادیار
آموزش زبان انگلیسی
...
عیسی حکمتی
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...
پرويز دهقاني
حقوق
استادیار
حقوق خصوصی
...
ابراهیم سامی
جغرافیا
استادیار
جغرافیا
...
هوشنگ سرور
جغرافیا
دانشیار
برنامه ریزی شهری
...
اصغر سلیمی
زبان انگلیسی
استادیار
آموزش زبان انگلیسی
...
حقوق
استادیار
حقوق عمومی
...