اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : روانشناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : روانشناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/esmalikuraneh
ایمیل :
نام استاد : مرضیه اسمعیل پور
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی : مرضیه اسمعیل پور، دکترای جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی از دانشگاه تبریز
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جغرافیا
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/mesmaeelpour
ایمیل :
نام استاد : علی افشاری
گروه آموزشی : روانشناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : روانشناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/afshari
ایمیل :
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جغرافیای سیاسی
تلفن : 37278001-041
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/rallahverdizadeh
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم ورزشی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/sbabaei
ایمیل :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
تلفن : 04212278901
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/fpourebrahim
ایمیل :
نام استاد : پرويز دهقاني
گروه آموزشی : حقوق
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/Pdehghani
ایمیل :
نام استاد : ابراهیم سامی
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جغرافیا
تلفن : 171
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/esami
ایمیل :
نام استاد : هوشنگ سرور
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : برنامه ریزی شهری
تلفن : 04212276068
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/hsarvar
ایمیل :
نام استاد : اصغر سلیمی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/asalimi
ایمیل :