تاریخ : شنبه 14 اسفند 1400
کد 63

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

رتبه علمی سرکار خانم دکتر زهره هاشمی و سرکار خانم دکتر سولماز بابایی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.
رتبه علمی سرکار خانم دکتر زهره هاشمی از گروه روانشناسی و سرکار خانم دکتر سولماز بابایی از گروه علوم ورزشی، عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.
روابط عمومی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه، با کمال مسرت این ارتقا علمی را به اساتید گرامی تبریک گفته و توفیق روز افزونشان را در کسب درجات بالاتر از درگاه ایزد منان مسئلت دارد