English
تاریخ : شنبه 12 آبان 1397
کد 6

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه برگذار میکند
انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه  کارگاهی با عنوان آموزش مقاله نویسی در تاریخ های 14 و 15 آبان ماه 1397 با مدرسی دکتر علی ولیقلی زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی برگذار میکند.