English
تاریخ : چهارشنبه 2 آبان 1397
کد 5

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان و اساتید دانشگاه مراغه توسط اساتید گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی
مرکز مشاوره دانشگاه مراغه به منظور پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و افزایش توانمندی در زندگی، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری کارگاه هایی با موضوعات آموزش مهارت های زندگی و فرزند پروری ، پیشگیری از اعتیاد، هوش هیجانی و مرزبندی روابط، جمعا در 7 جلسه آموزشی به مدت 14 ساعت نمود  که توسط اساتید گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دکتر اسمعلی، دکتر افشاری و دکتر هاشمی برگزار گردید و تمام شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه آموزشی دریافت کردند.