تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398
کد 49

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد گروه جغرافیا

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای یوسف مکاری
عنوان: برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز در شهر تبریز

استاد راهنما: دکتر امید مبارکی

زمان: دو شنبه ساعت ۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ 

مکان : کلاس ۲11 دانشکده فنی و مهندسی