تاریخ : يکشنبه 1 دي 1398
کد 40

چاپ کتاب

چاپ کتاب دکتر آرین پتفت عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی
چاپ کتاب دکتر آرین پتفت عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی با عنوان کلیات حقوق عصب شناختی با همکاری اساتید در این حوزه