تاریخ : يکشنبه 29 مهر 1397
کد 3

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت استرس توسط هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی
کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت استرس با مدرسی دکتر افشاری عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی در شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد به عنوان مدرس با درجه ارزیابی عالی در محل آموزش پالاشگاه به مدت 8 ساعت برگزار گردید.