English
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1398
کد 29

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان گروه زبان انگلیسی

جشن فارغ التحصلی دانشجویان گروه زبان انگلیسی ورودی سال 94 در آمفی تئاتر دانشکده علوم کشاورزی با حضور اساتید گروه و دانشجویان برگزار گردید
جشن فارغ التحصلی دانشجویان گروه زبان انگلیسی ورودی سال 94 در آمفی تئاتر دانشکده علوم کشاورزی با حضور اساتید گروه زبان انگلیسی و دانشجویان ورودی سال 94 برگزار گردید.