تاریخ : چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
کد 28

چاپ مقاله دکتر داریوش معرفت عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی در مجله Q1

مقاله ای با عنوان رابطه ی هوش سیاسی و هوش کلامی با سبک رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان توسط دکتر معرفت عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی در مجله ی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش به چاپ رسیده است
مقاله ای با عنوان رابطه ی هوش سیاسی و هوش کلامی با سبک رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان توسط دکتر معرفت عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی در مجله ی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش به چاپ رسیده است