English
تاریخ : دوشنبه 29 بهمن 1397
کد 24

برگزاری کارگاه آموزشی توسط عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی

کارگاه آموزشی تاثیر ورزش و تغذیه بر بیماران دیابتی توسط دکتر بابایی عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی در سالن کنفرانس مجتمع ورزشی در تاریخ 25/11/97 برگزار گردید.
کارگاه آموزشی تاثیر ورزش و تغذیه بر بیماران دیابتی توسط دکتر بابایی  عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی برای مربیان ورزشی و صاحبان باشگاه های شهرستان و همچنین افراد مبتلا به بیماری دیابت  در سالن کنفرانس مجتمع ورزشی در تاریخ 97/11/25 برگزار گردید. در این کنفرانس توضیحاتی در مورد بیماری دیابت و همچنین شیوه های تمرینی مختلف برای بیماران و برنامه های تغذیه های مورد نظر بیماران توضیح داده شد. و در اخر برای شرکت کننده  گواهی شرکت صادر گردید.