نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...
علی افشاری
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...
عیسی حکمتی
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...
زهره هاشمی
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...