نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...
علی افشاری
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...
زهره هاشمی
روانشناسی
استادیار
روانشناسی
...