اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : اميد مباركي
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
تلفن : 04212278001
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فرهاد مظلوم
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : داریوش معرفت
گروه آموزشی : تربیت بدنی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
تلفن : 2276066
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علی ولیقلی زاده
گروه آموزشی : جغرافیا
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جغرافیا
تلفن :
صفحه اصلی : http://humanscience.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :